FELHÍVÁS

6. EDiLiC Konferencia  –  Győr (Magyarország), 2016. július 7-9.

Az inkluzív, etikus és soknyelvű nyelvoktatás megvalósításáért

Az absztraktok benyújtási határidejét meghosszabbítottuk 2016. február 28-ig

Előzmények

A 2006-ban Le Mansban rendezett konferencia a nyelvi fogékonyság fejlesztésének a soknyelvűség fejlesztésében játszott szerepével foglalkozott. A 2008-as barcelonai konferencia a fogékonyságfejlesztés integratív tantervi megközelítését tárgyalta, amely módszernek a célja a soknyelvűségi és a sok kultúrára vonatkozó kompetenciák növelése. 2010-ben Lausanne-ban a központi téma a plurális szempontú tanárképzés és osztálytermi gyakorlat voltak (azaz az integrált nyelvtanítás, a rokon nyelvek megértése és az interkulturális megközelítések, melyek mindegyike a nyelvet emeli központi szerepbe). A 2012-ben Aveiroban tartott negyedik konferencia áttekintette azokat a tudásterületeket, amelyek a nyelvi fogékonyság fejlesztésének keretén belül jöttek létre, különös tekintettel a nyelvtanításban elfoglalt helyükre. Végül az ötödik konferencia Rennes-ben volt 2014-ben, és a plurális megközelítéseket úgy mutatta be, mint amelyek egyes szociolingvisztikai és oktatási ügyek - mint például a kisebbségi nyelvek bevonása - megoldásának lehetséges eszközei.

A hatodik EDiLiC konferencia témája az inkluzív, etikus és soknyelvű nyelvoktatás. Helyszíne a győri Széchenyi István Egyetem, mely a Nyugat-magyarországi Egyetemmel közösen szervezi a rendezvényt.

Ez a konferencia lehetőséget biztosít az eddig született kutatások áttekintésére, valamint annak tisztázására, hogy napjainkban milyen szerepet tölt be a nyelvi fogékonyság fejlesztése és más plurális módszerek az oktatásban, melynek egyik célja szükségszerűen a soknyelvű, inkluzív és etikus nyelvoktatás megvalósítása.

A résztvevők meg fogják vizsgálni, hogy az akciókutatás, a tantervi kutatás és a tanításmódszertan hogyan járul hozzá a minden nyelvre érvényes nyelvtanítási és az általános oktatási diskurzushoz.  Az előadások feltárják, hogy ezek a kutatások milyen mértékben segítik elő az inkluzív oktatást a tanítás minden szintjén és minden diákra vonatkozóan, illetve hogy elvezetnek-e a társadalmi, szociális és egyéb egyenlőtlenségek csökkentéséhez, ami az iskolák célja kell, hogy legyen. A résztvevők azt is áttekintik, hogy a kutatások megfelelő választ adnak-e azokra a kihívásokra, amelyekkel az oktatásnak szembe kell néznie a folytonosan változó társadalmi környezetben. Ezek például az idegen ajkú diákok megjelenése (betelepülő vagy más családi háttérrel rendelkezők egyaránt), oktatás és beavatkozás kulturálisan és nyelvileg eltérő közegekben, az írás-olvasás tanítása kétnyelvű és többnyelvű környezetben, soknyelvűségi és interkulturális kompetencia fejlesztése a munkahelyen, és általában annak a képességnek a megszerzése, hogy egy olyan világban éljünk, ahol a másság mindenütt jelen van. Mindezeken kívül a konferenciatematika részei az oktatási gyakorlatok formális, informális és non-formális körülmények között, valamint a nyelvoktatási politikák. Végezetül az iskolán kívüli kontextusok is figyelmet kapnak: így az egyes plurális módszerek lehetséges szerepe a munkahelyen és az üzleti világban.

Olyan előadásokat várunk, amelyek rámutatnak a nyelvek és kultúrák kapcsolataira, ezáltal legitimálják az összetett, soknyelvűségi kompetencia fogalmát, összhangban a Közös Európai Referenciakeret által javasolt definícióval. Ennek megfelelően a soknyelvűségi kompetencia összetett és szinergikus, szemben a kompetenciák egymástól való elszigeteltségét erősítő nézettel, amely az egyes nyelvekre vonatkozó kompetenciákat egymás fölé vagy mellé helyezi.  A konferencián nemcsak az oktatási-módszertani szempontokat vesszük figyelembe, de azt is, hogy ezek a nyelvtanítási módszerek hogyan alkalmazhatók tantervi és tanárképzési programokban egyaránt.  

További  információ letölthető innen

edilic2016gyor